1. Sissejuhatus

2. Geoinfosüsteemide rakendamine statistikateenistuses

2.1 Geoinfosüsteemi lühikirjeldus

2.2 GIS osa rahvaloenduses

2.2.1 Kaardid ja GIS loenduse ettevalmistamisel

2.2.2 Kaardid ja GIS loenduse läbiviimise ajal

2.2.3 Loendustulemuste analüüs ja levitamine

2.3 GISi kasutamine Statistikaametis

2.4 Statistikaameti GISi tähtsus teistele ametitele

2.5 GIS-projekti etapid

2.5.1 Strateegia

2.5.2 Analüüs

2.5.3 Disain

2.5.4 Programmeerimine

2.5.5 Dokumentatsiooni loomine

2.5.6 Juurutamine

2.5.7 Ekspluatatsioon

2.6 GISi komponendid

2.6.1 Riistvara

2.6.2 Tarkvara

2.6.3 Andmed

2.6.4 Organisatsioon

2.7 GISi spetsifikatsioon

2.7.1 Reaalsusmudel

2.7.2 Andmemudel

2.7.3 Esitusmudel

2.7.4 Vormistusmudel

2.8 Identifikaatorid, aadresside süsteem ja klassifikaatorid

2.8.1 Aadresside süsteem

2.8.2 Hoonete identifikaatorid

2.8.3 Klassifikaatorid

2.9 GISi abil tehtav analüüs

2.9.1 Päringud andmebaasist

2.9.2 Päringud kaardil

2.9.3 Väljadega seotud analüüs

2.9.4 Topoloogiline analüüs

2.9.5 Klassifitseerimine

2.9.6 Transformeerimine

2.9.7 Komplekssed ülesanded

2.10 GIS andmete kvaliteet

2.11 Analüüsitulemuste esitus teemakaartidel

2.11.1 Koropleetkaart

2.11.2 Punktkaart

2.11.3 Sümbolkaart

2.11.4 Isaritmiline kaart

2.11.5 Pindalakaardid

2.11.6 Vookaart

2.12 Võimalikud karid analüüsil ja esitusel

2.12.1 Kohanimede ümberpaiknemine

2.12.2 Koropleetkaartide pindade valik

2.13 Paberkaardi kvaliteet

2.13.1 Kaardi loetavus

2.13.2 Kaardi mitmeplaanilisus

2.13.3 Kaardi esteetilisus

2.13.4 Kaardi kasutusmugavus

2.13.5 Kaardi sisu korrektsus

2.14 GISi maksumust määravad faktorid

2.15 Soovitused

3. GIS andmete levitamine

3.1 Andmete levitamise viisid

3.1.1 Digitaalkaardid

3.1.2 Teemakaardid

3.1.3 Tellimustööd

3.2 Juriidilised küsimused

3.2.1 GIS andmete juriidilised probleemid Eestis

3.2.2 Eesti autoriõigus

3.2.2.1 Kes on kaardi autor?

3.2.2.2 Aero- ja ortofotod

3.2.2.3 Kaardi sisu ja vorm

3.2.2.4 Digitaalkaardid

3.2.3 Eesti teised seadused

3.2.4 Seadused Euroopa Liidu liikmesmaades ning teistes riikides

3.2.4.1 Fotod

3.2.4.2 Konkurentsiseadus

3.2.4.3 Eriõigused ja erijuhud

3.3 Konfidentsiaalsus

3.3.1 Statistilise info konfidentsiaalsus

3.3.2 Andmebaaside salastatus

3.3.3 Reeglid konfidentsiaalsuse tagamiseks

3.4 Vastutus

3.4.1 Vigade allikad GISides

3.4.2 Vastutuse tekkimine

3.4.3 Kaitse vastutuse eest

3.4.3.1 Leping

3.4.3.2 Kindlustus

3.4.3.3 Piisavad meetmed standardite järgimiseks

3.4.4 Andmete levitamise eetilised küsimused

3.5 Kaartide levitamise spetsiifika CD-ROMil

3.5.1 CD-ROMi kui andmekandja spetsiifika

3.5.2 Kaartide kasutamine CD-ROMilt

3.6 GIS andmete turg ja hind

3.6.1 Avaliku sektori andmete hind - odav või isemajandav?

3.6.2 Kulude jagamine

3.6.3 Rahvaloenduskaartide müügihind

3.6.4 Põhimõtted GIS andmete levitamisel

3.7 Andmevahetus

3.8 Interneti osa info levitamisel

3.8.1 Statistikaameti Intranet

3.8.2 Statistikaametite esindatus Intenetis

3.8.3 Tehnilised võimalused kaartide levitamiseks Internetis

3.8.3.1 MapInfo

3.8.3.2 Intergraph

3.8.3.3 ESRI

3.8.3.4 Bentley

3.9 Ruumiandmete infrastruktuur

3.10 Soovitused

4. Statistikaameti GIS andmebaas

4.1 Statistikaameti GIS strateegia

4.1.1 Rahvaloenduse GIS

4.1.2 Aktualiseerimine peale loenduse toimumist

4.1.3 Teemakaartide loomine

4.1.4 Kaardid prooviloendusel

4.1.5 Andmete levitamine

4.1.6 Oma ja võõras tööjõud

4.1.7 Propaganda

4.1.8 Koostöö GISCOga

4.1.9 Põllumajandusloendus

4.2 Eelmiste rahvaloenduste kaardid

4.2.1 Eelmiste loenduste kaartide kasutamine

4.2.2 Eelmiste loenduste kaartide säilitamine

4.3 Kartograafiline materjal linnades aastal 1996

4.3.1 Olemasolevad kaardid

4.3.2 Kaartide mõõtkava ja täpsus

4.3.3 Hoonete ja tänavate usaldusväärsus

4.3.4 Info aktualiseerimine

4.3.5 Kaartide nõrgimad küljed

4.3.6 Digitaalkaartide seis linnades

4.3.7 Linna- ja alevivalitsuste koostööst Statistikaametiga

4.4 GISi struktuuri küsimused

4.4.1 GISi väikseim objekt

4.4.2 Loendusüksuste loomine

4.4.3 Linnalised ja maa-asulad

4.5 Rahvaloenduse GISi loomise ajagraafik

4.5.1 GIS projekti edu soodustavad tegurid

4.6 Rahvaloenduskaardid 2000. aasta rahvaloenduse jaoks

4.7 Rahvaloenduskaartide väljatrükk

4.7.1 Tiheasustusalade rahvaloenduskaardid

4.7.2 Hajaasustusalade rahvaloenduskaardid

4.8 Rahvaloenduse GISi maksumust määravad tegurid

4.9 Aktualiseerimine

4.10 Soovitused

5. Terminite loetelu

6. Kokkuvõte

7. Summary

8. Tänu

9. Kirjandus

10. Temaatikaga seotud kirjandus