• Sissejuhatus
 • Käeolev töö on tellitud Riigi Statistikaameti poolt ning valminud koostöös rahvaloenduse teenistusega Eesti 2000. aasta rahvaloenduse ettevalmistuse raames. Eesmärgiks oli kirjeldada rahvaloenduskaartide koostamise ning hilisema kasutamisega seonduvaid küsimusi ning anda üldised soovitused edasiseks tegevuseks. Suur osa tööst on üldhariva iseloomuga, sest Statistikaameti töötajatel puudub GISide ja kartograafiaalane väljaõpe.

  Töös ei ole käsitletud rahvastikugeograafia uuringute- ja analüüsimeetodeid, sest sellega on Eestis tegeldud juba aastakümneid ning peaks spetsialistidele juba tuttav temaatika olema.

  Peatükis "Geoinfosüsteemide rakendamine statistikateenistuses" on kirjeldatud GISide struktuuri, nende loomise käiku ning maksumust, GISide ja kaartide kvaliteedinõudeid ja statistikateenistuste võimalusi GISide kasutamiseks.

  Peatükis "GIS andmete levitamine" on käsitletud detailsemalt GIS andmete levitamisega seotud probleeme, sest andmeid toodetakse ja hooldatakse peamiselt selleks, et neid kasutada ise ja anda edasi ka teistele.

  Peatükis "Statistikaameti GIS andmebaas" on toodud konkreetsemad soovitused 2000. aasta rahvaloenduse GISi loomiseks ja Eesti rahvaloenduse ettevalmistamisel kättesaadavate kaartide kirjeldus. Peatükki saab kasutada rahvaloenduse GISi strateegia formuleerimiseks ning seda omakorda GISi loomiseks korraldatavate konkursside lähtematerjaliks.

  Töö lõpuosas on peatükid "Terminite loetelu", mis tutvustab kaartide ja GISidega seotud oskussõnu ning "Temaatikaga seotud kirjandus" materjalidest, mida käesoleva töö tarbeks kasutati, kuid on tekstis viitamata.

  Viidates Statistikaametile suure algustähega on silmas peetud Eesti Statistikaametit, statistikateenistus väikese algustähega viitab maailma riikide statistika ja rahvaloendusega tegelevatele organisatsioonidele.

  Töö on kirjutatud põhiosas 1996. aasta detsembris, retsensentidelt arvamuste ning märkuste kogumine ning nende kajastamine kestis 1997. aasta veebruarini. Selle suhteliselt lühikese aja jooksul laekus olulist lisainfot ning tehti otsuseid, mida töö kirjutamise ajal vaevalt ennustada sai. Seetõttu on püütud olukorrast tulenevaid täiendusi "lennult" juurde kirjutada. Teksti operatiivne täiendamine andis mõtte seda tööd regulaarselt täiendada.

  REGIOs on koostatud ka tiheasustusalade rahvaloenduskaartide spetsifikatsioon (Tiheasustusalade..., 1996) ning ülevaade GIS programmide vahelistest andmevahetusprobleemidest (Ruumiandmete..., 1996), mis on abiks ka käesoleva töö kasutamisel.