Aruanne

Kaardid

Fotod

Arvamus
Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa
Report

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee rekonstrueerimine

Eesti ühe olulisema ühendustee Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee rekonstrueerimine algab eeldatavasti 2001. aastal

Projekt on jaotatud kaheks etapiks. Esimene etapp käsitleb oleva maantee katte renoveerimist, millele lisandub Tartu ringtee Ilmatasalu-Tõrvandi lõigu rekonstrueerimine (2x2 sõidurada) koos Tõrvandi eritasandilise ristmiku ehitamisega.

Teine etapp käsitleb Aruvalla-Kose, Purdi-Mäo ja Tõrvandi-Uhti lõikude rekonstrueerimist 2x2 rajaliseks maanteeks ning Kose-Purdi lõigu 1x2 rajalise maantee ehitust uuel trassil. Lisaks eelpoolnimetatud töödele rajatakse 6 eritasandilist ristmikku.

Etapid erinevad teineteisest ehituse ja rekonstrueerimise ulatuse ning nendest tulenevate mõjude poolest.

Esimese etapi keskkonnakaitse probleemideks on ehitatavate lõikude piirkonnas võimalik muldade saastumine ning eelkõige saasteainete leostumine veekogudesse ja põhjavette. Sotsiaal-majanduslikest mõjuteguritest on olulisem võimalik konflikt maaomandi tasandil Tartu ringtee ja Tõrvandi eritasandilise ristmiku maa-aladel.

Teise etapi võimalikud keskkonnamõjud hõlmavad lisaks muldade ja pinnase saastumisele ka väärtuslike elupaikade ja maastike häirimist. Ka sotsiaal-majanduslike mõjude spekter on laiem kui esimeses etapis.

Palume kõiki asjast huvitatuid avaldada oma arvamust Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee esimese etapi osas, mida iseloomustavad juuresolevad kaardilõigud ja aerofotod Tartu ringteest. Võimalik on seda teha Maanteeameti telefonil (2) 6119 300, projektide osakonna juhataja Jüri Kirotam (faks: (2) 6119 360, 6 119 361) ja interneti aadressil http://www.mnt.ee või e-posti teel: mnt@online.ee.
Keskkonna- ja sotsiaalmajanduslike mõjude hindamise kohta on võimalik saada ka täiendavat teavet Tartu Ülikooli geograafia instituudi telefonil telefonil (27) 375 819, e-posti teel (mander@ut.ee ja toja@ut.ee) või siis täites ja ära saates vastava vormi.

Töö teostajad:
EV Maanteeameti Tehnokeskus (tel: 6541 350, 6517 640; faks: 6541 351)
Tartu Ülikooli Geograafia Instituut (tel: (27) 375 819; faks: (27) 375 825)