Eesti pinnamood -- Estonian Relief Map
Eesti
pinnamood
Pilt on koostatud kõrgusmudeli alusel, mis on saadud 10 ja 25 meetrise lõikevahega samakõrgusjoontest. Terrasseerumise leevendamiseks on mudelile rakendatud reljeefi struktuursete joonte äratundmise algoritmi.

DEM for Estonia was generated from digitized contour lines at scale 1 : 500,000. Elevation model was modified with Infer Breaklines algorithm

Perspektiivis -- in perspective
raunap@math.ut.ee