Publikatsioonid
Loengud
Loengud
In english

REIN AHAS

CURRICULUM VITAE

Teaduste akadeemia uurija-professor Tartu Ülikoolis
Inimgeograafia professor Tartu Ülikoolis
Genti Ülikooli külalisprofessor


I ÜldandmedNimi


Rein Ahas
Rein Ahas

AadressTartu Ülikool
Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Ökoloogia- ja maateaduste instituut
Geograafia osakond
Vanemuise 46, 51014, Tartu, Eesti
Telefon: +372-50-35914
Fax: +372-7-375825
E-mail: rein.ahas@ut.ee

Haridus
1984Luunja Keskkool
1991Dipl. loodusgeograafia ja looduskaitse (eriprogrammiga), Tartu Ülikool
1994MSc, Tartu Ülikool (loodusgeograafia)
1999PhD, Tartu Ülikool (loodusgeograafias)
Spatial and temporal variability of phenological phases in Estonia.
Dissertationes Geographicae Universitatis Tartuensis, 10.

Teenistuskäik
2013-2015Teaduste akadeemia uurija-professor Tartu Ülikoolis
Alates 2006Tartu Ülikooli inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetooli juhataja, inimgeograafia professor
2004–2006Inimgeograafia õppetooli hoidja, Tartu Ülikooli geograafia instituut
2002–2006Vanemteadur, Tartu Ülikooli geograafia instituut
2000–2002Järeldoktor, Tartu Ülikooli zooloogia- ja hüdrobioloogia instituut
1998–2000Lektor, Tartu Ülikooli geograafia instituut
1994–2003Eesti Rohelise Liikumise juhatuse liige ja metsatoimkonna koordinaator, osalise tööajaga
1994–1998Teadur, Tartu Ülikooli geograafia instituut

Erialane enesetäiendus
2017-Turu Ülikooli külalisprofessor, Soome
2011-2014Genti Ülikooli külalisprofessor, Belgia
2011–2011Umeå Ülikooli külalisprofessor, Rootsi
2008–2008Viini Tehnikaülikooli külalisprofessor, Austria
2001–2001Fulbright’i külalisprofessor Milwaukee Ülikoolis Wisconsinis, USA
2001–2001Visiting Scholar in Environmental Change Institute of Oxford University, England. Supported by Open Estonian Foundation


II Teadustegevus

Peamised uurimisvaldkonnad

Mobiilpositsioneerimine inimeste mobiilsuse uurimisel ja planeerimisel
Eesmärgiks on edasi arendada metoodikat inimeste ruumilise mobiilsuse uurimiseks mobiiltelefonide positsioneerimise andmetel. Passiivsete ja aktiivsete mobiilpositsioneerimise andmete kasutamine, turistide ajalis-ruumilise käitumise, igapäevase mobiilsuse, sisejulgeoleku, tööjõuareaalide ja linnageograafia alastes uuringutes. Positsioneerimisandmetel põhinevad reaalaja kaardid ja GIS analüüsi meetodid. Teemat arendatakse TÜ mobiilpositsioneerimise laboratooriumis koostöös TÜ spin-off firmaga Positium LBS. Vastavatele infotehnoloogilistele lahendustele on esitatud 2 patenditaotlust. Metoodika rakenduste alane koostöö toimub Eesti riigiasutustega (näiteks Eesti Pank ja Virtual Situation Room).

Linnageograafia
Eesmärgiks on saada uusi teadmisi Eesti linnade ja linnaregioonide arengust. Uuringuid teostatakse erinevate meetodite (mobiilpositsioneerimine, loendused, küsitlused, sekundaarsed andmebaasid jms) abil. Teemadeks on linnade maakasutuse, transpordi ja tänavaelu muutused, linnakeskuste areng, avalik ruum, HIV riskigruppide levik, etniline segregatsioon, loomemajandus linnaruumis, linnade ajalised rütmid, keskkonnaseisund.

Keskkonnamõjud
Eesmärgiks on välja selgitada Eesti elanikkonna paiknemisest ja ressursikasutusest lähtuvad keskkonnamõjud, ökoloogiline jalajälg ja nõustada planeerijaid keskkonnasõbralike süsteemide kujundamisel. Metsakasutus ja turismiressursid.

Aastaajad ja kliimamuutused
Eesmärgiks on välja selgitada inimtegevuse seosed keskkonnategurite aastaajaliste muutustega ning arendada edasi sesoonsuse mõõtmise metoodikat (koostöö kroonbioloogide ja Geenivaramuga) ning selle seoseid kliimamuutuste mõjudega.

Uurimistoetused ja lepingud

2016-2022Eesti teaduse teekaardiobjekti „Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium“ (IMO) koordinaator
2015-2021Horizon 2020 Smart Cities and Communities Lighthouse Project (H2020-SCC-2015)„Towards Smart Zero CO2 Cities across Europe“ (SmartEnCity), Tartu Ülikooli töörühma juht.
2015-2018INTERREG Central Baltic Programme, Campus Areas as Labs for Participative Urban Design, Tartu Ülikooli töörühma juht.
2012-2014Eurostat 2012/S 84-137069 Feasibility study on the use of mobile positioning data for tourism statistics, Coordinator for University of Tartu.
2013–2018Eesti Haridus ja Teadusministeeriumi institutsionaalse uurimisgrant „Rahvastiku ruumiline mobiilsus ja linnaregioonide areng” (IUT2-17).
2013–2015EL regionaalarengu fondi alameetme „Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia alase teadus- ja arendustegevuse toetamine” „Real-time Location-based Big Data Algorithms“ (3.2.1201.13-0009).
2012–2015EL regionaalarengu fondi KESTA programmi T&A projekti TERIKVANT 3.2.0802.11-0043. „Teaduspõhised lähenemised riskide hindamisel“ TÜ poolne koordinaator.
2011–2012Helsinki-Tallinn Transport and Planning Scenarios (H-TTransPlan), Central Baltic Interreg IV A, TÜ poolne koordinaator.
2009–2011EAS rakendusuuringu projekt ”POSMETRAK” (EU29886) koostöös Positium LBS, Tartu University work package on methodological topics (R. Ahas)
2010EITSA toetus rahvusvahelise doktorantide suvekooli Mobile Tartu 2010 läbiviimine, (R. Ahas, S. Silm)
2009–2011FP7 Galileo programmi projekt ”MetaPos” koostöös Camineo SAS (Toulouse), Placr (London) (R. Ahas)
2008–2010Regionaalne pendelrändeuuring, tellija: Siseministeerium (R. Ahas)
2008–2009Rakvere mõjuala uuring. tellija: Rakvere linnavalitsus (R. Ahas)
2008–2011ETF grant 7562, Inimeste tegevusruumidest lähtuvad ajalise- ja ruumilise käitumise seaduspärad Eestis: mobiilpositsioneerimise andmestiku analüüs (R. Ahas)
2008Eesti põhikoolide õpilaste ökoloogilise jalajälje internetipõhise lahenduse arendamine ja tulemuste analüüs. Keskkonnainvesteeringute keskus koostöös Suurbritannia saatkonna ja Briti Nõukoguga (A. Poom, R. Ahas)
2007–2012Teaduse sihtfinantseerimise teema SF0180052s07, Rahvastiku ruumilise mobiilsuse mõjutegurid ning seosed keskkonna ja regionaalse arenguga (juht R. Ahas)
2007Tallinna ja ümbritsevate omavalitsuste koostöövõimalused ja perspektiivid valglinnastumise kontekstis, tellija: Tallinna Linnakantselei (R. Ahas)
2006–2007TÜ mobiilpositsioneerimise labori käivitamine, koostöö EITSA-ga (R. Ahas)
2006Tallinna valglinnasumine, tellija: Tallinna linnaplaneerimise amet (R. Ahas)
2006Tallinna haljasalade külastatavuse uuring, tellija: Tallinna linnaplaneerimise amet (R. Ahas)
2006Tallinna loomemajanduse ettevõtete andmebaasi koostamine, tellija: Tallinna Linnakantselei (R. Ahas)
2005–2006Säästva planeerimise metoodika koostamine (Sustainable planning for the built environment in the Baltic Sea Region). Koostöö TÜ TA osakonnaga. Phare Cross-Border Co-operation Programme in the Baltic Sea Region. 2002/000-636.01-0014 (A. Roose)
2004–2005Keskkonnnasõbralikku ehitust ja planeerimist toetavad süsteemid (Support System for Green Construction in the BSR). Koostöö TÜ TA osakonnaga (A. Roose)
2005Tartu Turismiuuring mobiilpositsioneerimise meetodil. Koostöös OÜ Positiumiga (R. Ahas)
2004–2005Kesklinna planeeringu analüüs, ehitusmääruse koostamine ja monitooringumehhanismi väljatöötamine, tellija: Tallinna SAPA (R. Ahas)
2004Ehitiste rajatiste ja nende projektide keskkonnasõbralikkuse hindamise mõõdiku rakendamine (II etapp). KIK (R. Ahas)
2003–2004Kesklinna sotsiaalsete gruppide liikumise uuring ja analüüs, tellija: Tallinna SAPA
2003Ehitiste, rajatiste ja nende projektide keskkonnasõbralikkuse hindamise metoodika, hindamise skaala ja töövihiku koostamine. KIK (R. Ahas)
2000–2002FP5RTD Fenoloogilised vaatlused ja kaugseire (NDVI) - Vegetatsiooniperioodi muutused Euroopas. (POSITIVE) EVK2-1999-00109, contractor
2000–2001Üldplaneeringu KMH ja analüüs, tellija: Narva Linnavalitsus
1998–1999Eesti Regionaalarengu Sihtasutuse Kagu-Eesti regionaalse arengu programm (KERA) projekt; Piirkondliku informatsiooni väärtustamise töögrupp
1996–1997US Baltic Foundation/US AID Democracy Network – Estonian Sustainable Forest Policy Programme, Eesti Roheline Liikumine FOE.
1995–1996Harvard Institute for International Development – Estonian forest policy analysis, Tartu Ülikooli poolne koordinaator.

Muu teaduslik organisatsiooniline ja erialane tegevus

2015- Riigihaldusministri haldusreformi ekspertkomisjoni liige
2014- Eurostati uute andmete toimkonna (ESS Task-Force on Big Data and Official Statistics) liige
2013-2016EC EIP Smart Cities & Communities programmi ettevalmistava sherpa grupi liige
2013-2014DGINS ettevalmistav rühma liige: Directors General of the National Statistical Institutes (DGINS) Conference and the Meeting of the European Statistical System Committee (ESSC) 2013,The Hague: “New round of Peer reviews” and “Big Data”.
2014-Ajakirja Big Data & Society (SAGE, http://bds.sagepub.com/ ) toimetuskolleegiumi liige.
2008, 2010, 2012, 2014, 2016Konverentsi „Mobile Tartu“ korraldustoimkonna esimees. http://mobilitylab.ut.ee/mobiletartu/2016/
2011–2012Regionaalministri asustusjaotuse töörühma juht
Alates 2009Rahvusvahelise doktorikooli ja seminari „Mobile Tartu ” korraldus-toimkonna esimees
Alates 2009Majandusteaduste ja innovatsiooni doktorikooli nõukogu liige
Alates 2009ELi programmi COST IC0903 Knowledge Discovery from Moving Objects juhtgrupi liige
Alates 2009ELi programmi COST TU0804: Survey Harmonisation with New Technologies Improvement (SHANTI) juhtgrupi liige
Alates 2008Riigikantselei strateegiate mõjude analüüsi ekspertnõukogu liige
2008–2011RMK teadusnõukogu liige
2008–2010TÜ Euroopa Kolledzi nõukogu liige
2008Rahvusvahelise doktorikooli ja seminari „SPM 2008, Mobile positioning data in geography and planning: data, analyses and applications” organiseerimistoimkonna esimees, 9-14.03.2008, Tartu, Eesti. www.ut.ee/spm2008
Alates 2006Journal of Location Based Services (Taylor & Francis, http://www.tandfonline.com/loi/tlbs20#.UpJcqOKZMgI) toimetuskolleegiumi liige
Alates 2006International Association for Travel Behaviour Research (IATBR) liige
2005–2006Veneetsia X Arhitektuuribiennaali “Meta Cities” Eesti väljapaneku koostaja konkursi võitnud meeskonna ”Joint Space” liige.
Alates 2004ELi programmi COST 725 töögrupi liige
2004–2006Association of American Geographers liige
2003–2004IPCC IV raporti koostamisel osalemine
2002–2004Tallinna linna planeeringu töögrupi tegevuses osalemine
Alates 2001Eesti Autorite ühingu liige
2000–2001Narva linna planeeringu töögrupi tegevuses osalemine
1998–2004Eesti Rohelise Liikumise juhatuse liige
1998Rahvusvahelise metsakonverentsi „Mets ja kultuur“ organiseerimis-toimkonna esimees, Tartu, Eesti
Alates 1997International Society of Biometeorology (ISB) liige
1996–2003Keskkonnaministeeriumi metsanduse asjatundjate komisjoni liige
1994–2004Taiga Rescue Network rahvusvahelise nõukogu liige
Alates 1992Eesti Looduseuurijate Seltsi liige
Alates 1990Eesti Rohelise Liikumise liige
1987–1990Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi president

III Õppetöö

Loengukursused Tartu Ülikoolis
LOOM.02.236 Inimgeograafia alused 5 EAP
LOOM.02.207 Geograafia uurimissuunad ja -meetodid 7 EAP
LOOM.02.113 Regionaalplaneerimise projekt 6 EAP
LOOM.02.110 Linnaplaneerimise projekt 6 EAP
LOOM.02.217 Doktorikursus inimgeograafias ja regionaalplaneerimises 15 EAP
LOOM.02.258 Geography, communication and spatial mobility 4 EAP (inglise keeles)
Inglisekeelse mooduli „Urban Planning: Changing Cities and ICT“ koordinaator TÜ-s 2014, 2015

Õppevahendid
Eesti kooliatlase töögrupi liige

Juhendamine
Juhendamisel kaitstud doktoritööd: Anto Aasa 2005, Taavi Pae 2006, Siiri Silm 2009; Andres Kuusik 2011; Hando Hain 2012, Olle Järv 2013, Age Poom 2017
Juhendatavad doktoritööd: Margus Tiru, Erki Saluveer, Laura Altin, Janika Raun, Anniki Puura, Veronika Mooses.
Juhendamisel kaitstud teadusmagistritööd: Taavi Pae 2002, Anto Aasa 2002, Vello Palm 2003, Hando Hain 2004, Siiri Silm 2005, Neve Albre 2006, Kadri Kiilu 2007, Romet Põldme 2007, Mari-Liis Lamp 2008, Kairi Kivi 2008, Eedi Sepp 2010, Age Poom 2010.


IV Ühiskondlik tegevus

Esinenud keskkonna- ja planeerimiseteemaliste ettekannetega konverentsidel, foorumitel ja avaldanud artikleid Eestis ja rahvusvaheliselt.


V Tunnustused

2012 - ISI Essential Science Indicators (ESI) kumulatiivne tsiteeritavus ületas 1% lävendi.

2007 - Association of American Geographers, Climate Specialty Group. John Russell Mather Paper of the Year 2006 teadusartiklile: Schwartz, MD, Ahas, R., Aasa, A. 2006. Onset of Spring Starting Earlier Across the Northern Hemisphere. Global Change Biology. 12(2): pp. 343–351.

2006 - Junior Prigogine Medal, University of Siena and the Wessex Institute of Technology in honour of the late Professor Prigogine's Nobel Prize in Chemistry.


VI Hobid

Akadeemilise Lumelauaklubi asutajaliige; murdmaasuusatamine ja kalapüük; luuletuste ja ansambli Jää-äär laulutekstide autor.