esteng

Siit leiad erinevate meetodite abil arvutatud hinnangulisi liikide levikukaarte. Kõik kaardid on geotiff vormingus ja L-Est 1997 ristkoordinaatides. Projektsiooni parameetrid leiad riigi maaameti veebilehelt. Geotiff vormingus kaardid on koordinaatidega seotud ja neid saab kasutada ning kombineerida teiste kaardikihtidega kõigis enamlevinud geoinfo tarkvarapakettides (ArcGIS, MapInfo, MicroStation, Idrisi jt). Kaardistatud ala paiknemine ja kasutatud leppemärgid on esitatud projektide kaupa.

Projektide loetelu

1. 12 käpalist kaardilehtedel 5434, 5444, 5454
Selle projekti hinnangulised levikukaardid näitavad ala, mis kaugseire- ja kartograafiliste andmete järgi sarnaneb rohkem liigi esinemiskohtadega kui kohtadega, mida vaadeldi, kuid liiki ei leitud. Hinnangu aluseks olevad kohatunnused ja näidiskohad valiti iteratiivse protsessi abil tarkvaras Constud. Sama tarkvara abil toimus ka kaartide arvutus.

Kaartide genereerimisel kasutati samast piirkonnast aastatel 2004-2008 kogutud vaatlusandmeid. Lisaks publitseeritud tulemustele (kaardiseeria hinnang 10. 2008, Remm ja Remm, 2009) on kaardiseerias 05. 2009 lisatud 2008. a. 7. augusti vaatlusandmed, mis jäid eelmainitud publikatsioonist välja. Hilisem kaardiseeria tugineb kohatunnuste ja näidiskohtade parima komplekti täiendavale iteratiivsele otsimisele tarkvarasüsteemis Constud. Samadest või veidi erinevatest lähteandmetest on võimalik tuletada erinevaid lähedase usaldusväärsusega hinnangukaarte.

Tarkvara Constud arvutab koos esinemise/puudumise hinnangulise kaardiga ka otsusekindluse kaardid, mis näitavad otsuse langetamisel kasutatud näidiskohtade protsentuaalset sarnasust hinnatava vaatluskohaga.

Projekti ala paiknemise skeem ja legend

Last update 28.08.2014 Webmaster